• index
  • gb
  • de
  • ru
 

Zaloguj się przez konto Firmy. Solidne Firmy, Zaufane Firmy. Firmy Godne Zaufania - SolidneFirmy.eu

zapomniałem hasło
 
 

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:

a) rodzaje i zakres usług Serwisu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa, Nowogrodzka 31, NIP 7010304508
3. Serwis internetowy SolidneFirmy.eu udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (prezentacja standardowa) jak i odpłatnego (prezentacja niestandardowa) czasowego zamieszczania prezentacji firmy jej oferty oraz produktów (30, 120, 360 dni).
4. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
Administrator - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cennik – ustalone przez SolidneFirmy.eu opłaty za umieszczanie Prezentacji Firmy w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądś deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądś danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
Prezentacja Firmy – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie SolidneFirmy.eu umożliwiające przedstawienie swojej Firmy oraz jej oferty i produktów.
Promocja – przejawiające się w dwóch formach „Promocja PREMIUM” oraz „Promocja PREMIUM PLUS”, faworyzowanie Prezentacji Firmy umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez SolidneFirmy.eu
Rejestracja - procedura zakładania konta.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.SolidneFirmy.eu
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Użytkownik, Zamawiajacy - przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów.
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

8. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;
b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza prezentacji firmy, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu.


9. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
10. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.

§ 4
DZIAŁANIE SERWISU

1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić prezentację firmy w Serwisie. Zamieszczenie prezentacji firmy polega na wypełnieniu formularza prezentacji firmy umieszczonego w Serwisie.
2. Zamieszczanie prezentacji firmy, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji prezentacji firmy w Serwisie wynosi 30, 120 lub 360 dni, według wyboru Użytkownika.
3. Użytkownik skorzystać może z promocji prezentacji firmy:

a) Prezentacja PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym;
b) Prezentacja PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym.

4. Promocja prezentacji firmy jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
5. Promocja prezentacji firmy trwa 14 dni od chwili jej wykupienia.

§ 5
PŁATNOŚCI

1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję prezentacji firmy z góry.
2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu prezentacji firmy, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Opłata za zamieszczenie prezentacji firmy odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu prezentacji firmy numer lub płatności internetowych.
4. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl
5. Usługi SMS dostępne są w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne).
6. Płatności internetowe obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin płatności internetowych znajduje się pod adresem www.DotPay.pl
7. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub prezentacji firmy z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie prezentacji firmy niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy prezentacji firmych i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyśnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądś wyrządzającym komukolwiek szkodę bądś krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
9. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
10. Konto użytkownika oraz prezentacja firmy może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
11. Konto użytkownika oraz prezentacja firmy może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
12. Usunięcie konta Użytkownika oraz prezentacji firmy z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta 14. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w załączniku NR1 (załącznik 1 niniejszego regulaminu), przed upływem tego terminu na adres – Korporacja.NET Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy lub skorzystaniem z Oferty Serwisu.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądś usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraśliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2. Administrator oświadcza, że materiały, prezentacji firmy i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści prezentacji firmy przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

§ 8
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§ 9
REKLAMA W SERWISIE

1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądś usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2.Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądś możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
8. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
10. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
12. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 11
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

§ 12
REKLAMACJE

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:

a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Administratora: Korporacja.NET Sp. z o.o. 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji prezentacji firmy.
6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili prezentacji firmy, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie www.SolidneFirmy.eu i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
4. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.SolidneFirmy.eu i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.
5. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika na stronie www.SolidneFirmy.eu lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
6. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 7 dni od jego prezentacji firmy. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.
8. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne.
9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając listem poleconym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY na adres Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Korporacja.NET Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa


Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu solidnefirmy.eu.

Data zawarcia umowy to ................................................

  Schowek (0)